Etická linka

Tato aplikace slouží k podávání oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému LABARA s.r.o. na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a na ni navazujícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Cílem aplikace je zajistit ochranu oznamovatele před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními, ať již se jedná o zaměstnance či jiné osoby v zákonem definovaném vztahu k organizaci (jejich výčet je uveden v ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů). Přestože aplikace umožňuje učinit anonymní podání, zákon o ochraně oznamovatelů požaduje na oznámení uvedení jména, příjmení a data narození, nebo jiných údajů, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (např. unikátní evidenční číslo zaměstnance). V případě, kdy nebude totožnost osoby zjištěna, nemusí jí být poskytnuta zákonem stanovená úroveň ochrany oznamovatele.

Všechna oznámení učiněná prostřednictvím aplikace budou postoupena výhradně příslušným osobám, které splňují požadavky dle zákona o ochraně oznamovatelů (zejména ustanovení § 10 tohoto zákona).

Příslušná osoba následně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení a o výsledcích posouzení jeho důvodnosti, a v návaznosti na něj pak o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.

Pokud si přejete podat oznámení příslušné osobě osobně, můžete o to prostřednictvím aplikace požádat.

Zde můžete nahlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání.

Zde si můžete zkontrolovat stav Vašeho oznámeníJako alternativu k vnitřnímu oznamovacímu systému můžete využít externí oznamovací systém, který je provozován Ministerstvem spravedlnosti:
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně nebo písemně. Více informací pak naleznete zde:
https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/